Почетна

Štampa
Datum objavljivanja Pogodaka: 6262

Dekor

 

  

 

 
Општинска управа општине Пријепоље, по обављеној стручној контроли Нацрта           плана  детаљне регулације “Корито реке Милешевке са делом заштићене околине манастира Милешево“-, од стране Комисије за планове Скупштине општине Пријепоље, а на основу члана 50.  Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,  37/2019 и 9/2020 - др. закон) и члана од 55. до 64. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, („Службени гласник РС“, број 32/2019), оглашава,
ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „КОРИТО РЕКЕ МИЛЕШЕВКЕ СА ДЕЛОМ ЗАШТИЋЕНЕ ОКОЛИНЕ МАНАСТИРА МИЛЕШЕВО“  
1.Јавни увид у Нацрт плана  детаљне регулације “Корито реке Милешевке са делом заштићене околине манастира Милешево“-обавиће се у периоду од 25.09.2020. године до 27.10.2020. године у сали за састанке у згради општине Пријепоље ,Трг братсва јединства 1, радним данима од 10-15 часова.
 
2.Физичка и правна лица примедбе на Нацрт плана – детаљне регулације “Корито реке Милешевке са делом заштићене околине манастира Милешево“-  могу доставити искључиво у писаној форми Општинској управи општине Пријепоље - одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално - стамбене и имовинско - правне послове, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље, у току трајања јавног увида, тј. најкасније до 27.10.2020. године.
 
3.Правна и физичка лица која су поднела примедбу у писаном облику могу исту да образложе на јавној седници Комисије за планове Скупштине општине Пријепоље.
 
4.У току трајања јавног увида плана  детаљне регулације “Корито реке Милешевке са делом заштићене околине манастира Милешево“-биће изложен на интернет страници http://www.urbanizam.prijepolje.rs/ 
 
5.Јавна презентација плана  детаљне регулације -“Корито реке Милешевке са делом заштићене околине манастира Милешево“, одржаће се дана 09.10.2020.године са почетком у 13 часова у згради Дома културе у Пријепољу.
 
 
6.Јавна седница Комисије за планове Скупштине општине Пријепоље биће одржана дана 04.11.2020. године, са почетком у 13 часова у згради Дома културе у Пријепољу.
 

 10.07.2020

Обавештење о одлагању јавне седнице Комисије


 

 

 

Одлуке, 29.11.2019

Одлукa мхe липoвицa и вир

Одлука о измени и допуни плана генералне регулације Пријепоље и Бродарево

Одлука о измени и допуни плана генералне регулације Пријепоље и Бродарево

 

Одлука о изради плана детаљне регулације „Корито реке Милешевке са делом заштићене околине манастира Милешево“

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Р  Е  П  У  Б  Л  И  К  АС   Р   Б   И   Ј А

 

М И Н И С Т А Р С Т В О Г Р А Ђ Е В И Н А Р С Т В А , С А О Б Р А Ћ А Ј А И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Е

 

у складу са чл. 50. и 51б Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19

 

– др. Закон и 9/20), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

 

о  г  л  а  ш  а  в  а

 

Ј  А  В  Н  И У  В  И  Д

 

у

 

Н А Ц Р Т И З М Е Н А И Д О П У Н А  П Р О С Т О Р Н О Г  П Л А Н А  П О Д Р У Ч Ј А  П О С Е Б Н Е Н А М Е Н Е Х И Д Р О Е Л Е К Т Р А Н А „ Б Р О Д А Р Е В О 1 ” И „ Б Р О Д А Р Е В О 2 ” Н А

 

Р Е Ц И  Л И М

 

и

 

И З В Е Ш Т А Ј О С Т Р А Т Е Ш К О Ј П Р О Ц Е Н И  У Т И Ц А Ј А  И З М Е Н А  И  Д О П У Н А П Р О С Т О Р Н О Г П Л А Н А П О Д Р У Ч Ј А П О С Е Б Н Е Н А М Е Н Е

 

Х И Д Р О Е Л Е К Т Р А Н А „ Б Р О Д А Р Е В О 1 ” И  „ Б Р О Д А Р Е В О  2 ”  Н А  Р Е Ц И  Л И М Н А Ж И В О Т Н У С Р Е Д И Н У

 

 

 

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене хидроелектрана

 

„Бродарево 1” и „Бродарево 2” на реци Лим (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене хидроелектрана

 

„Бродарево 1” и „Бродарево 2” на реци Лим на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се ОД 15. ДО 30. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 16 ДАНА, сваког радног дана у седиштима јединица локалне самоуправе Пријепоље и Сјеница, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

 

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми општинској управи у току трајања јавног увида, закључно 30. јуна  2020. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у понедељак 22. јуна 2020. године са почетком у 1300 часова у Малој сали Дома културе Пријепоље, Санџачких бригада бб, Пријепоље.

 

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у среду

 

15. јула 2020. године, са почетком у 1300 часова у Малој сали Дома културе Пријепоље, Санџачких бригада бб, Пријепоље. Физичка и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

 

 

 

 

 

 

 
Општинска управа општине Пријепоље, по обављеној стручној контроли Нацрта плана - Иземене и допуне Плана генералне регулације Пријепоље и Бродарево, од стране Комисије за планове Скупштине општине Пријепоље, а на основу члана 51. б Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 37/2019 и 9/2020 - др. закон) и члана од 55. до 64. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, („Службени гласник РС“, број 32/2019), оглашава,

 

ЈАВНИ УВИД

 

У НАЦРТ ПЛАНА

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

 

ПРИЈЕПОЉЕ И БРОДАРЕВО

 

  1. Јавни увид у Нацрт плана - Измене и допуне Плана генералне регулације Пријепоље и Бродарево, обавиће се у периоду од 13.03.2020. године до 30.03.2020. године у канцеларији одељења уа урбанизам општине Пријепоље, у улици Душана Томашевића Ћирка бр.87, ламела Г, радним данима од 10-15 часова
  2. Физичка и правна лица примедбе на Нацрт плана - Измене и допуне Плана генералне регулације Пријепоље и Бродарево, могу доставити искључиво у писаној форми Општинској управи општине Пријепоље - одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално - стамбене и имовинско - правне послове, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље, у току трајања јавног увида, тј. најкасније до 01.04.2020. године.
  3. Правна и физичка лица која су поднела примедбу у писаном облику могу исту да образложе на јавној седници Комисије за планове Скупштине општине Пријепоље.
  4. У току трајања јавног увида Нацрт плана - Измене и допуне Плана генералне регулације Пријепоље и Бродарево, биће изложен на интернет страници http://www.urbanizam.opstinaprijepolje.rs/
  5. Јавна седница Комисије за планове Скупштине општине Пријепоље биће одржана дана 03.04.2020. године, са почетком у 13 часова у згради Дома културе у Пријепољу.

 

 

 

 


 

 

Општинска управа општине Пријепоље, по обављеној стручној контроли Нацрта плана - Иземене и допуне Плана генералне регулације Пријепоље и Бродарево, од стране Комисије за планове Скупштине општине Пријепоље, а на основу члана 51. б Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон) и члана од 55. до 64. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, („Службени гласник РС“, број 32/2019), оглашава,

 

ЈАВНИ УВИД

 У НАЦРТ ПЛАНА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

 ПРИЈЕПОЉЕ И БРОДАРЕВО

 

  1. Јавни увид у Нацрт плана - Измене и допуне Плана генералне регулације Пријепоље и Бродарево, обавиће се у периоду од 21.10.2019. године до 04.11.2019. године у канцеларији одељења уа урбанизам општине Пријепоље, у улици Душана Томашевића Ћирка бр.87, ламела Г, радним данима од 10-15 часова.
  2. Физичка и правна лица примедбе на Нацрт плана - Измене и допуне Плана генералне регулације Пријепоље и Бродарево, могу доставити искључиво у писаној форми Општинској управи општине Пријепоље - одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално - стамбене и имовинско - правне послове, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље, у току трајања јавног увида, тј. најкасније до 04.11.2019. године.
  3. Правна и физичка лица која су поднела примедбу у писаном облику могу исту да образложе на јавној седници Комисије за планове Скупштине општине Пријепоље.
  4. У току трајања јавног увида Нацрт плана - Измене и допуне Плана генералне регулације Пријепоље и Бродарево, биће изложен на интернет страници http://www.urbanizam.opstinaprijepolje.rs/
  5. Јавна седница Комисије за планове Скупштине општине Пријепоље биће одржана дана 07.11.2019. године, са почетком у 13 часова у згради Дома културе у Пријепољу.

 

00_Opsta dokumentacija

01_Tekstualni deo

02_Graficki deo

03 Analiticko-dokumentaciona osnova

 

 


 

 

Р   Е   П   У   Б   Л   И   К   А       С   Р   Б   И   Ј   А 

М И Н И С Т А Р С Т В О   Г Р А Ђ Е В И Н А Р С Т В А ,   С А О Б Р А Ћ А Ј А   И

И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Е

у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка,

64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14)

о   г л а ш а   в а

Р   А Н И     Ј А В Н   И     У В   И Д

п о в о д о м   и з р а д е

 

П Р О С Т О Р Н О Г   П Л А Н А   П О Д Р У Ч Ј А   П О С Е Б Н Е   Н А М Е Н Е С П Е Ц И Ј А Л Н О Г   Р Е З Е Р В А Т А   П Р И Р О Д Е

„ К Л И С У Р А   Р Е К Е   М И Л Е Ш Е В К Е “

 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Клисура реке

Милешевке“, објављена је у „Службеном гласнику РС”, брoj 39/18.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 27. јуна до 11. јула 2018. године на званичним интернет   страницама   министарства   надлежног   за   послове   просторног   планирања   и   јединице   локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у згради скупштине општине Пријепоље.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања, и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна   и   физичка   лица   могу   доставити   примедбе   и   сугестије   у   писаној   форми   Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26,

11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 11. јулом 2018. године.

 

 

 

 

 

 

Република Србија

ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ

Општинска управа

Број: 501-50/17

П р и ј е п о љ е

            На основу члана 20. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) и Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр.69/05) даје следеће

                                                           О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

           Обавештава се јавност да је носилацпројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат базна станицa мобилне телефоније „Пријепоље-Ивање УМТС/ЛТЕ“ – УЕУ141/УЕЛ141, на димњаку у кругу грађевинског предузећа „Рад-Лабуд“, на кат.парцели бр.4/6 К.О. Ивање, на територији општине Пријепоље.

Сагласно члану 20. став 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.135/04 и 36/09), овај орган ће обезбедити јавни увид у предметну Студију о процени утицаја на животну средину, у просторијама Општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр.18, у периоду од 18.08.2017. године до 08.09.2017. године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Јавна презентација и јавна расправа о предметној Студији о процени утицаја на животну средину, биће одржана у малој сали Дома културе Пријепоље, дана 12.09.2017. године у 12 часова и на истој ће учествовати носилац пројекта и обрађивач Студије.

      ОПШТИНСКА УПРАВА