Рани увид у ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОРИТО РЕКЕ МИЛЕШЕВКЕ СА ДЕЛОМ ЗАШТИЋЕНЕ ОКОЛИНЕ МАНАСТИРА МИЛЕШЕВО

Štampa
Kategorija: Планови
Datum objavljivanja
Autor Super User Pogodaka: 1466

Општинска управа Општине Пријепоље, у складу са чланом 45a Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник Републике Србије“ , брoj 72/09, 81/09 -исправка, 64/10 - одлука УС,24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19)и члана 37., 38. ,39., 40., 41. и 42., Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, („Службени гласник РС“, број 32/2019), оглашава,

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

,,КОРИТО РЕКЕ МИЛЕШЕВКЕ СА ДЕЛОМ ЗАШТИЋЕНЕ ОКОЛИНЕ МАНАСТИРА МИЛЕШЕВО"

              Одлука о изради Плана детаљне регулације ,,Корито реке Милешевке са делом заштићене околине манастира Милешево" у општини Пријепоље објављена је у ,,Службеном гласнику општине Пријепоље" број 1/2018.

              Рани јавни увид обавиће се у трајању од 15 дана, од 04.10.2019.године закључно са 18.10.2019. године, у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално - стамбене и имовинско - правне послове, општинске управе општине Пријепоље (ул. Душана Томашевића Ћирка 87, ламела Г), радним данима од 10,00 до 15,00 часова, односно на интернет страници http://www.urbanizam.prijepolje.rs/ ,на којој се налази материјал за јавни увид (графички и текстуални део).

              Општинска управа општине Пријепоље, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално - стамбене и имовинско - правне послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања, и друго.

              Заинтересована правна и физичка лица могу доставити своје примедбе и сугестије у току раног јавног увида у писаној форми, закључно са 18.10.2019.године, Општинској управи општине Пријепоље, одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално - стамбене и имовинско - правне послове, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље.

 

Преузмите документацију